Algemene Voorwaarden


De wettelijk verplichte informatie overeenkomstig artikel 246a § 1 van de invoeringswet bij het Duits Burgerlijk Wetboek (EGBGB) vind je in de volgende paragrafen:

  • informatie over het recht op herroepen met modelformulier voor herroeping: § 4
  • wettelijk garantierecht: § 13 and § 14
  • betalingsvoorwaarden: § 11
  • leveringsvoorwaarden: § 7

§ 1 Toepasselijkheid en zakelijk doel

Fashionette AG (hierna ‘Fashionette’ of ‘Aanbieder’) biedt diverse designerartikelen (o.a. handtassen en accessoires) te koop aan.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor al onze leveringen en prestaties (hierna ‘Leveringen’) tegenover onze klanten. Ze gelden exclusief. Tegengestelde of van onze Algemene Voorwaarden of de wettelijke bepalingen afwijkende voorwaarden van de klant worden door ons niet erkend, tenzij wij de geldigheid ervan uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

§ 2 Gebruiksvoorwaarden

Wij zijn niet verplicht de registratie of de bestelling van een geregistreerde klant te accepteren. Evenmin zijn wij verplicht ons aanbod permanent beschikbaar te houden. Reeds bevestigde bestellingen worden hier niet door aangetast.

Wij bieden geen registratie aan voor minderjarigen of andere beperkt of niet handelingsbekwame personen. Verder is een registratie alleen voor natuurlijke personen mogelijk. Je bent verplicht alle wijzigingen van de gegevens die bij de registratie werden gevraagd, onverwijld te melden bij je eerstvolgende gebruik van het betreffende domein.

Indien bij de registratie onvolledige of niet waarheidsgetrouwe gegevens worden verstrekt of indien je verzuimt wijzigingen te melden, dan kunnen wij je met onmiddellijke ingang uitsluiten van het gebruik van ons domein. Je bent verplicht je persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en deze niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden. Voor elke bestelling voeren wij een kredietwaardigheidsbeoordeling uit ter behartiging van onze belangen.

§ 3 Totstandkoming van de overeenkomst

De presentatie van de goederen op ons domein vormt geen bindend aanbod van de aanbieder voor het afsluiten van een overeenkomst. Onze offertes zijn vrijblijvend en niet bindend. Een overeenkomst komt tot stand door jouw bestelling en onze acceptatie ervan. Een bindende bestelling voor de artikelen in het winkelmandje vindt plaats door de elektronische overdracht van het ingevulde onlinebestelformulier in de webshop. Het onlinebestelformulier stuur je, na het invoeren van je persoonsgegevens en de verzend- en betaalwijze, door met een klik op de knop ‘NU KOPEN’.

Wij bevestigen de ontvangst van je bestelling door een bevestigings-e-mail te verzenden. Deze bestelbevestiging is nog niet onze acceptatie van het voorstel tot overeenkomst. Ze dient slechts om de klant te informeren dat de bestelling door ons ontvangen is. Het voorstel tot overeenkomst wordt geaccepteerd met een uitdrukkelijke verklaring van acceptatie, uiterlijk met de levering van de bestelde artikelen. Bij acceptatie van de overeenkomst ontvangt de consument de volledige tekst van de overeenkomst samen met de wettelijk voorgeschreven informatie over de overeenkomst. Je bent – onafhankelijk van het bij bestellingen als consument bestaande recht op herroepen – twee weken aan je bestelling gebonden. Wij zijn niet verplicht onlinebestellingen te accepteren. De beslissing hierover wordt aan onze eigen beoordeling overgelaten. De artikelen worden principieel alleen in huishoudelijke hoeveelheden afgeleverd.

§ 4 Informatie over het recht om te herroepen

Informatie over het recht om te herroepen

Recht om te herroepen

Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen fysiek in bezit krijgt.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

fashionette AG
Im Lekkerland 2, Unit 6
46147 Oberhausen
Duitsland

E-Mail: service@fashionette.nl
Tel: 0208086082

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) informeren over je beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dat is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het recht om te herroepen te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor onze rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

(Indien je de overeenkomst wilt herroepen, word je verzocht dit formulier in te vullen en naar ons terug te sturen.)

Aan

fashionette AG
Im Lekkerland 2, Unit 6
46147 Oberhausen
Duitsland

E-Mail: service@fashionette.nl
Tel: 0208086082

  • Ik/Wij deel/delen () u hierbij mede, dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten/de verrichting van de volgende dienst () herroep/herroepen ()
  • Besteld op () / ontvangen op ()
  • Naam consument(en)
  • Adres consument(en)
  • Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§ 5 Informatie over het onlinebestelproces

De voor het sluiten van een overeenkomst beschikbare taal is het Duits. De tekst van de overeenkomst wordt bij onlinebestellingen niet door ons opgeslagen. Je kunt deze bijv. opslaan via de afdrukfunctie van je browser, een schermafbeelding of omzetting van de tekst naar pdf-formaat. De registratie- en bestelgegevens (artikelen, hoeveelheden, prijzen, betaalwijze, factuur- en afleveradres, tijdstip van de bestelling) worden in je persoonlijke klantaccount (‘Mijn account’) opgeslagen. Via je inloggegevens heb je te allen tijde toegang tot je klantaccount en dus de mogelijkheid om je bestellingen met alle ingevoerde gegevens af te drukken. Voor de omgang met alle klantgegevens wordt naar de afzonderlijke privacybepalingen verwezen.

§ 6 Vrijwillig recht van teruggave

Wij geven je naast het wettelijke herroepingsrecht een vrijwillig recht van teruggave van in totaal 30 dagen vanaf ontvangst van de artikelen. Met dit recht van teruggave kun je je ook na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen (zie informatie over het herroepingsrecht hierboven) nog uit de overeenkomst terugtrekken, door de artikelen binnen 30 dagen na ontvangst naar ons te retourneren op het onder § 4 genoemde adres. De tijdige verzending volstaat voor het in acht nemen van de termijn. Voorwaarde voor het uitoefenen van het vrijwillige recht van teruggave is echter dat je de artikelen slechts bekeken en gepast hebt zoals in een winkel en dat je de artikelen volledig, in hun oorspronkelijke toestand, intact en onbeschadigt in de originele verpakking inclusief dustbag retourneert.

In het geval van een retourzending word je verzocht de door Fashionette ter beschikking gestelde originele/retourverpakking te gebruiken. Het verzendbewijs moet je bewaren. Houd er rekening mee dat retourzendingen aan ons om veiligheidsredenen niet via pakketstations kunnen worden verzonden.

Voor het verlies van dustbags wordt een vast bedrag van 20,00 euro berekend. De klant heeft de mogelijkheid aan te tonen dat er geen of slechts veel kleinere schade geleden is. Bij een uitoefening van het vrijwillige recht van teruggave wordt de terugbetaling verricht op de rekening resp. creditcard die je bij de betaling hebt gebruikt. Je wettelijke herroepingsrecht (vgl. § 4) wordt door de naleving van onze regeling voor het aanvullende, vrijwillig verleende, contractuele recht van teruggave niet aangetast en blijft onafhankelijk hiervan bestaan. Tot de afloop van de termijn voor het wettelijke herroepingsrecht gelden uitsluitend de daar vermelde wettelijke bepalingen. Het vrijwillig verleende, contractuele recht van teruggave beperkt evenmin je wettelijke garantierechten.

Our additional voluntarily contractually granted right of return does not affect the statutory right of withdrawal (§ 4). Until the expiry of the deadline of the statutory right of withdrawal, solely the statutory terms are relevant. Furthermore the voluntarily additional voluntarily contractually granted right of return, does not constrain the statutory rights of warranty.

§ 7 Uitvoering van de levering; levertijden; risico-overdracht

De levering van de artikelen wordt door Fashionette of een door ons daarmee belaste verzendpartner uitgevoerd. De levertermijn bedraagt na ontvangst van de bevestiging van de overeenkomst maximaal 7 werkdagen. Indien wij de artikelen bij een leverancier betrekken (afsluiting van een congruente dekking) en door onze leverancier in de steek worden gelaten, dan kunnen wij ons, voor zover wij niet verantwoordelijk zijn voor de daaruit resulterende verhindering van de prestatie, uit de overeenkomst terugtrekken.

Je kunt je, ongeacht andere wettelijke voorwaarden, vanwege een vertraging van de levering alleen uit de overeenkomst terugtrekken, indien wij voor deze vertraging verantwoordelijk zijn. Indien overmacht en andere onvoorzienbare, buitengewone gebeurtenissen optreden waar wij geen schuld aan hebben – bijvoorbeeld bevoorradingsproblemen of een bedrijfsstoring van niet slechts tijdelijke duur, een staking, uitsluiting, tekort aan transportmiddelen, ingrepen van de overheid, energieproblemen enz., ook wanneer deze bij toeleveranciers optreden – en wij daardoor verhinderd zijn onze verplichtingen op tijd na te komen, dan vindt een redelijke verlenging van de levertermijn plaats. Indien door de genoemde omstandigheden de levering onmogelijk gemaakt of onredelijk wordt, kunnen wij ons uit de overeenkomst terugtrekken. Hetzelfde recht heb jij, indien een voortzetting van de overeenkomst voor jou onredelijk is. Op de genoemde omstandigheden zullen wij ons echter alleen beroepen, indien wij er onverwijld van op de hoogte werden gesteld.

Wij hebben, voor zover dit voor jou redelijk is, het recht om deelleveringen uit te voeren. Dergelijke deelleveringen kunnen wij afzonderlijk in rekening brengen; de verzendkosten voor alle deelleveringen mogen de overeengekomen verzendkosten niet overstijgen. Je recht om je bij door plichtsverzuim en schuld niet tijdig uitgevoerde restleveringen uit de gehele overeenkomst terug te trekken, indien je niet geïnteresseerd bent in de reeds uitgevoerde deelleveringen, blijft onverlet.

Het risico van toevallige ondergang en toevallige verslechtering van de artikelen gaat met deze overhandiging van de artikelen op jou over. Wanneer je in gebreke bent met de acceptatie, staat dit gelijk aan een overhandiging. Indien je in gebreke raakt met de acceptatie, hebben wij het recht een vergoeding van de geleden schade te eisen, voor zover je verantwoordelijk bent voor de niet-acceptatie. Heb je vanwege een vertraging recht op een schadevergoeding naast de prestatie, dan is de te vergoeden schade beperkt tot een bedrag van 0,5% van de overeengekomen nettoprijs van de vertraagde leveringen voor elke volle week van vertraging, met een maximum van in totaal 5% van deze nettoprijs. Deze beperkingen gelden niet, indien de vertraging te wijten is aan opzet of grove nalatigheid.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling van de koopprijs blijven de artikelen eigendom van de schuldeiser. Onder de opschortende voorwaarde van betaling van de volledige koopprijs, gaat de eigendom van de artikelen automatisch op de klant over. Tot dan heeft hij een omkeerbaar recht op overdracht van de eigendom.

Vóór de eigendomsoverdracht is een verpanding, overdracht tot zekerheid, omvorming of andere beschikking die de voorbehouden eigendom in gevaar brengt, zonder toestemming van de eigenaar niet toegestaan. Indien een artikel gepand of in beslag genomen wordt, moet de klant dit onverwijld schriftelijk melden. Verder is de klant verplicht de derden ervan op de hoogte te stellen dat de betreffende artikelen eigendom zijn van Fashionette resp. de schuldeiser.

§ 9 Inwisselen van actievouchers

Actievouchers worden door ons vrijwillig uitgegeven in het kader van reclamecampagnes en kunnen niet worden aangekocht. Meerdere actievouchers kunnen niet met elkaar worden gecombineerd. Actievouchers gelden uitsluitend onder de op de betreffende voucher vermelde voorwaarden (voucherwaarde, omvang van de actie, geldigheidsduur, overdraagbaarheid enz.). Afzonderlijke merken kunnen van de voucheractie uitgesloten zijn. Voor het inwisselen van de actievoucher moet de waarde van de artikelen ten minste overeenkomen met de waarde van de actievoucher. Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld vóór de voltooiing van het bestelproces. Achteraf is een verrekening, creditering, uitbetaling in contanten, uitbetaling van het resterende bedrag of van rente niet mogelijk. Indien de waarde van de actievoucher niet volstaat voor de bestelling, kan het verschil worden aangevuld met de door ons aangeboden betalingsmogelijkheden (zie § 11).

Indien de bestelde artikelen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd, vindt geen restitutie van de voucherwaarde plaats, indien daarvoor geen tegenprestatie werd geleverd.

fashionette behoudt zich het recht voor afzonderlijke personen van actievouchers uit te sluiten.

§ 10 Prijzen en verzendkosten

Van toepassing zijn de prijzen die op het tijdstip van de bestelling in het aanbod zijn aangegeven. Voor zover uit de overeengekomen prijs niets anders blijkt, gelden onze prijzen ‘af fabriek’, exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden afzonderlijk vermeld. De verzending naar de aangeboden landen is telkens gratis. Een gratis retourzending is alleen mogelijk met de bijgevoegde retourbon in het pakket. Onze prijzen zijn inclusief de op het tijdstip van de facturering geldende btw. De verzendkosten zijn samen met de koopprijs betaalbaar.

§ 11 Betalingsmethoden en -voorwaarden

In principe bieden wij je de mogelijkheid van een directe koop of een koop op afbetaling aan. Als betaalwijzen kun je kiezen tussen creditcardbetaling, directe overschrijving en PayPal. Creditcardbetalingen worden afgehandeld via onze betaalprovider Unzer Luxemburg S.A. société anonyme (meer details op www.unzer.com). Een betaling via PayPal wordt uitgevoerd door PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (meer details over PayPal vind je op www.paypal.com). De betalingsmethode directe overschrijving wordt afgehandeld door SOFORT AG (meer details over SOFORT AG vind je op www.sofortueberweisung.de).

Wij hebben te allen tijde het recht om de koopprijsvordering op jou af te staan aan een financieringspartner. Indien je bestelling via onze financieringspartner wordt afgehandeld, maken wij dit afzonderlijk kenbaar op de bij het pakket ingesloten rekening.

Naargelang de gekozen betalingsmethode machtig je Fashionette of een van onze betalingspartners om de betaalbare factuurbedragen van je opgegeven rekening af te schrijven (SEPA) resp. geef je het recht om de betaalbare bedragen van je opgegeven creditcard af te boeken. Indien de betaling van de koopprijs resp. termijnen via automatische afschrijving of per creditcard plaatsvindt, is het verlenen van de machtiging tot afschrijving resp. het recht tot afboeking een voorwaarde voor de koop.

Verrekenings- en retentierechten heb je alleen, indien je tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld, onbetwist of door ons erkend zijn. Verder heb je ook een retentierecht, indien je tegenvordering op dezelfde overeenkomst gebaseerd is en in een redelijke verhouding tot onze vordering staat.

§ 12 Gegevensuitwisseling met kredietbureaus

Ter bescherming tegen wanbetaling en tegen het risico van misbruik van de diensten door derden heeft Fashionette het recht persoonlijke contractgegevens en gegevens over afwikkelingen die niet volgens de overeenkomst zijn verlopen (bijv. opzegging wegens achterstallige betaling), door te geven aan CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München, Duitsland en Kount Inc., 917 Lusk Street, Suite 300, Boise ID 83706, VS en bij deze bureaus informatie op te vragen over het betaalgedrag en de kredietwaardigheid op basis van mathematisch-statistische methoden, ook met gebruikmaking van adresgegevens. Indien tijdens het bestaan van de klantrelatie dergelijke gegevens uit andere klantrelaties bekend worden bij CRIF of Kount, wordt Fashionette hierover geïnformeerd. De betreffende gegevensoverdracht vindt alleen plaats, indien dit voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Fashionette, een contractpartner van CRIF of Kount noodzakelijk is en hierbij geen gerechtvaardigde belangen van de klant worden geschonden.

§ 13 Achterstallige betaling

Bij achterstallige betaling hebben wij recht op de wettelijk bepaalde rente wegens laattijdige betaling. Hierbij behouden wij ons het recht voor een vergoeding te eisen voor nog andere schade door de achterstalligheid, met name administratieve en bankkosten en kosten voor de rechtsvervolging. Indien deelbetalingen overeengekomen zijn, wordt de volledige resterende schuld betaalbaar, zodra de klant geheel of gedeeltelijk achter is met ten minste twee opeenvolgende termijnen. Ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, punt f van de AVG) bij de betaling van openstaande vorderingen, geven wij in individuele gevallen persoonsgegevens door aan incassobureaus.

§ 14 Gebreken

Het wettelijke garantierecht is van toepassing behoudens afwijkende regelingen onder § 13 en § 14 van deze Algemene Voorwaarden. Vertonen de artikelen op het tijdstip van de risico-overgang een gebrek, dan verhelpen wij dit naar onze keuze door hetzij een reparatie, hetzij een vervangende levering. Hierbij is de plaats van handeling de vestigingsplaats van Fashionette. Fashionette is niet verplicht tot restitutie van transportkosten die als onkosten voor de reparatie of vervangende levering ontstaan zijn, indien deze onkosten stijgen omdat de artikelen achteraf naar een andere plaats dan het afleveradres werden gebracht. Indien de reparatie of vervangende levering mislukt, heb je overeenkomstig de wettelijke bepalingen, naar jouw keuze het recht om een prijsvermindering te eisen of je uit de overeenkomst terug te trekken. Voor schadeclaims wegens gebreken geldt onderstaande § 14. Verdergaande rechten van de klant zijn uitgesloten.

Een reparatie of vervangende levering wordt door Fashionette in principe uit coulance en zonder erkenning van een wettelijke plicht uitgevoerd. Er is slechts sprake van een erkenning met bijbehorend herbeginnen van de verjaringstermijn, indien Fashionette dit uitdrukkelijk tegenover de klant verklaart. Met uitzondering van een uitdrukkelijk verklaarde erkenning begint met de reparatie of vervangende levering geen nieuwe verjaringstermijn. Hier is geen opheffing van de wettelijke garantierechten mee verbonden. Wanneer bepaalde kwaliteiten van de artikelen worden overeengekomen, betekent dit niet dat Fashionette in de zin van de wet garanties biedt of andere dienaangaande risico's op zich neemt. Er bestaan geen garantierechten bij schade die na de risico-overgang is opgetreden ten gevolge van een onjuiste of nalatige behandeling, overmatige of ongeschikte belasting of natuurlijke slijtage van de artikelen, voor zover deze schade niet door Fashionette werd veroorzaakt. Indien na controle van de artikelen je eis van een reparatie of vervangende levering ongegrond blijkt, kan Fashionette, ongeacht andere rechten, eventuele kosten voor de verzending van de artikelen naar Fashionette en voor de retourzending naar jou alsmede kosten voor de controle van de artikelen in rekening brengen, indien je erkent of door nalatigheid niet erkend hebt dat je desbetreffende eis ongegrond is.

§ 15 Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verplicht tot schadevergoeding of restitutie van kosten op welke rechtsgrond dan ook en met name niet tot schadevergoeding wegens gebreken of een ander plichtsverzuim of misdrijf. Hiervan uitgezonderd is schade door overlijden, letsel- of gezondheidsschade waar wij verantwoordelijk voor zijn, en andere schade die op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van ons of op een door ons verleende garantie berust. Eveneens uitgezonderd is schade waarvoor wij krachtens de wettelijke productaansprakelijkheid aansprakelijk zijn, of die te wijten is aan een schuldig verzuim van wezenlijke contractuele verplichtingen. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn met name verplichtingen waarvan de nakoming de correcte uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant doorgaans vertrouwt en mag vertrouwen. Onze aansprakelijkheid wegens de niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voorzienbare, typische schade, voor zover wij niet aansprakelijk zijn vanwege opzet of grove nalatigheid, het veroorzaken van dood, letsel of gezondheidsschade, of krachtens de wettelijke productaansprakelijkheid.

Volgens de huidige stand van de techniek kan niet worden gegarandeerd dat de gegevenscommunicatie via het internet te allen tijde foutloos en/of beschikbaar is. Fashionette is daarom niet aansprakelijk voor de permanente en ononderbroken beschikbaarheid van de onlineshop, noch voor technische en elektronische fouten die tijdens het bestelproces optreden en waar Fashionette geen invloed op heeft. Indien links naar andere websites of bronnen worden opgenomen, is Fashionette niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid van deze externe websites of bronnen. Fashionette maakt zich de content die op dergelijke websites of bronnen toegankelijk is, niet eigen en sluit elke aansprakelijkheid of garantie met betrekking tot deze content uit, voor zover in het specifieke geval geen positieve kennis bestaat dat de content in strijd is met de wet. Een plichtsverzuim van onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten staat gelijk aan een plichtsverzuim van ons. Voor zover onze aansprakelijkheid volgens § 14.1 en § 14.2 uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid van onze wettelijke vertegenwoordigers en agenten. Een verandering van de bewijslast is met de bovenstaande regelingen niet verbonden.

§ 16 Geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) ter beschikking, dat je hier vindt: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitenrechtelijke bemiddeling door een geschillenorgaan.

§ 17 Slotbepalingen

De overeenkomst valt onder het Duitse recht met uitsluiting van het Verdrag van Wenen over internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag / CISG). In het handelsverkeer met consumenten is ook het recht op de woonplaats van de consument van toepassing, voor zover het dwingend om bepalingen inzake consumentenrechten gaat. Indien de klant na de totstandkoming van de overeenkomst zijn woonplaats of gewone verblijfplaats naar het buitenland verlegt, of indien zijn woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het ogenblik dat wij een eis in rechte instellen, is ons hoofdkantoor de plaats van rechtspraak.

Tenzij uit de overeenkomst anders blijkt, is ons hoofdkantoor de plaats van handeling. Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hier niet door aangetast.

03.06.2021